Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


MOJE ODPADKY

Vážení spoluobčané,

naše obec přešla od začátku roku 2018 na nový způsob třídění komunálního odpadu, což je odpad i z vašich domácností. Cílem přechodu na tento systém je snaha o snížení nákladů na odpady v naší obci, což zajisté povede i k možnosti snížení místního poplatku, který za odpady platíte. Princip tohoto systému spočívá v tom, že se množství vytříděných odpadů, shromažďovaných do k tomu určených pytlů, porovnává se zbytkovým odpadem, který se ukládá do popelnic. Ten, kdo se zapojí do tohoto systému můžet třídit následující odpady: PAPÍR, PLASTY (včetně nápojových kartonů, PET, polystyrenu, apod.), DROBNÉ KOVY, OLEJ. Více informací o způsobu třídění najdete v manuálu, do něhož můžete nahlédnout ZDE. (0,00 PDF).

Poznámka:
Na základě nepravdivých informací kolujících na veřejnosti o tom, že je každá nádoba na sběrném voze vážena, tímto sděluji, že tomu tak není. Skutečnost je ta, že popelnice přistavená před domem se při jejím výsypu eviduje pomocí načtení čárového kódu do evidenčního systému s tím, že se současně zaznamenává přibližná zaplněnost nádoby odpadem. Z celkové hmotnosti takto sesbíraného zbytkového odpadu během určitého období se potom vypočte pravděpodobná hmotnost odpadu v nádobě, a to pro nádobu plnou, zaplněnou z poloviny a nebo z 1/3. Poté se podle počtu vyprázdnění konkrétní nádoby, kdy je zohledněna i její zaplněnost, vypočte přes průměrnou hmotnost nádoby celková hmost zbytkového odpadu odvezená z konkrétního stanoviště (domácnosti). Teprve tento údaje se použije pro porovnání s vytříděným odpadem z konkrétní domácnosti.    

!!!!!!!!!!! Důležité !!!!!!!!!!!!

S přechodem na nový způsob sběru odpadů došlo ke změně fakturace odpadů svozovou firmou vůči obcí. Do konce loňského roku hradila obec svozové firmě její služby spojené s vývozem odpadů z nádob (popelnic) podle počtu občanů v obci. Od začátku roku 2018 je fakturace závislá na počtu vyvezených nádob, s čímž souvisí snaha o to, přistavovat nádobu k vyprázdnění pokud možno až zcela zaplněnou a ne tedy každých 14 dnů, ale třeba až 1 x za měsíc.         

!!!!!!!!!!! Důležité !!!!!!!!!!!!

Hodnota tzv. EKOBODU.
Možná Vás bude zajímat jakou hodnotu bude míst tzv. EKOBOD, které bude občan zapojený do systému "odměňovaný". Jeho hodnota bude pro rok 2018 vypočtena z úspor na nákladech dosažených za období 9 měsíců (Leden - Září včetně), která bude podělená počte přidělených EKOBODů jednotlivým stanovištím (domácnostem).

V této souvislosti je zapotřebí zdůraznit, že velký vliv na počet získaných EKOBODů bude mít dodržování pravidel doporučených v Manuálu. Neplatí totiž, že čím těžší pytel, tím více získám EKOBODů. Na zmíněná doporučená pravidla měly totiž zásadní vliv poznatky získané za dobu více jak 5-ti roků jeho provozování. Doporučená pravidla zohledňují jak náklady spojené s provozem (cena pytlů a pod.), ale také např. hmotnost při vážení a přemísťování balíků s papírem - čím těžší, tím namáhavější atd.        

Co dodat na závěr?

K zavedení tohoto systému jsme se inspirovali v obcích Uherčicíce a Šitbořice, které zavedly systém již  před více jak 5-ti roky. Jeho zavedením u nás by se měl významně zvýšit podíl tříděného odpadu, jejž je možné znovu použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu. Zároveň by měl ke třídění odpadu domácnosti motivovat formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím víc domácnost ze svého odpadu vytřídí, tím větší slevu z poplatku získá.

A jak to tedy bude vypadat? Každá domácnost obdržela několik igelitových pytlů, nálepky s čárovým kódem domácnosti a podrobný návod na třídění vybraných odpadů. Na pytle nalepíte samolepku s čárovým kódem domácnosti a až je budete mít plné roztříděného odpadu dáte je před dům, odkud je zaměstnanci obecního úřadu odvezou do sběrného dvora. Pytle se budou svážet jednou za dva týdny a to vždy v pondělí v lichém týdnu. Popelnice budou v roce 2018 vyvážené 1 x 14 dnů vždy ve středu v týdnech sudých.

Další možností je, že naplněné pytle sami odvezete do sběrného dvora a určitě se nemusíte obávat. Vámi předané pytle budou určitě zaevidované do systému, pomocí něhož bude vypočítávána sleva na místním poplatku, která Vám bude odečtena v příštím roce. Bohužel, dříve slevu na místním poplatku nelze vypočíst a odečíst.

Ve sběrném dvoře zaměstnanci zkontrolují, zda pytle obsahují jen správně vytříděný odpad, zváží a na základě nalepeného čárového kódu zaznamenají do databáze, kolik která domácnost vytřídila odpadu.

Na konci každého čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domácnostem připíší odměny podle váhy správně vytříděného odpadu a podle tržeb za vytříděné suroviny. Odměnou bude sleva z obecního poplatku za svoz odpadu na následující rok.
Nové prázdné pytle dostanete od obecních zaměstnanců svážejících roztříděný odpad nebo ve sběrném dvoře. A to vždy kus za kus. Za jeden odevzdaný pytel tříděného odpadu dostanete jeden nový pytel.

Jak už bylo zmíněno, každá domácnost obdržela několik igelitových pytlů a nálepek s čárovými kódy do začátku a k tomu byl přiložený podrobný návod, co a jak třídit. Zároveň jsou zprovozněny webové stránky na adrese - www.mojeodpadky.cz, kde může každý moci sledovat kolik odpadu vytřídil, jaká odměna mu za to byla připsána a jak si vede v žebříčku nejlepších třídičů.

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. Jak však dokazuje příklad z výše uvedených obcí, tento způsob třídění odpadu se obci i domácnostem vyplatí.

Novotný Miloslav, starosta

 

 

zpět

 


Anketa

Způsob úhrady místních poplatků
Platba v hotovosti
30%
Bezhotovostní platba - převod na účet
39%
Platební kartou (pokud by byla k dispozici)
26%
Složenkou
5%

Počet hlasujících 579

Odběr novinek© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean