Navigace

Obsah

Informace o nás

MŠ Vavřinec je umístěna ve víceúčelové budově, která prošla v roce 2007 celkovou rekonstrukcí. Jedná se o budovu bývalé Obecné školy, která byla uvedena do provozu koncem roku 1886. Svému hlavnímu účelu, tedy vzdělávání, sloužila tato budova do roku 1982, kdy byla ve škole výuka  ukončena  a děti z obce začaly navštěvovat nově postavenou školu ve Sloupu.

Od školního roku 1982 - 1983 byla budova využívaná jako dvoutřídní mateřská škola, což trvalo až do roku 1997. Od té doby je mateřská škola jednotřídní a od dubna 2007 je umístěna v nových prostorách v přízemí budovy. Součástí mateřské školy je šatna, sociální zařízení, herna s ložnicí, výdejna stravy a zázemí pro personál školy. Strava je do školy dovážena z kuchyně při ZŠ Sloup.

Zřivovatelem školy je obec Vavřinec a škola má svou samostatnou právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací obce. Kapacita školy je 28 míst.  S budovou přímo sousedí  školní hřiště, které je dětmi využívané k herním a pohybovým aktivitám. Mobiliář hřiště prošel v roce 2009 celkovou revitalizací za podpory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Naše škola organizuje pro děti během roku množství různě zaměřených akcí. 

Mgr. Petra Veselá, DiS., ředitelka školy

 

Historie

Počátky MŠ

Ve Vavřinci fungovala původně základní škola (tehdy se označovala jako škola národní). Vznik mateřské školy se vztahuje k roku 1948. MŠ byla zřízena jako součást školy národní. Zpočátku měla pro své potřeby k dispozici pouze jednu místnost. První učitelkou v MŠ se stala Vlastimila Sedláčková, po ní pak Emilie Bartoníková. Funkci ředitele zastával tehdejší ředitel národní školy Ladislav Lamař.

O pouhý rok později dostala mateřská škola vlastní ředitelku, jmenovala se Jiřina Brabcová. Mateřská škola tehdy neměla celodenní provoz. Bylo to způsobeno tím, že ve Vavřinci a jeho okolí nebylo mnoho matek zaměstnaných v průmyslu. (pozn. MŠ s celodenním provozem fungovala v Blansku).
Výchovně vzdělávací program byl přizpůsoben našemu tehdejšímu socialistickému modelu státu. Každoročně byly připomínány významné dny - státní svátky a různá výročí jako např. Den vzniku Československa, Den ČS armády, výročí VŘSR, Den horníků, Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí. Připomínala se i jubilea významných státníků.

Zajímavosti:
18.3. 1951 se konaly "Hovory o škole". Dnes bychom je označili termínem rodičovská schůzka. Schůze se tehdy zúčastnilo 113 občanů. Hovořilo se o různých problémech školy. V zimě roku 1951 převzala nad mateřskou školou patronát místní skupina Československo­sovětského svazu přátel.
Po dobu žní byla škola otevřena od 4. 8. do 17. 8. Školu navštěvovaly pouze děti mladší šesti let.
V roce 1953 proběhla v našem kraji chřipková epidemie. Postihla hodně dospělých a nevyhnula se ani dětem. Proto musely být mimořádně prodlouženy pololetní prázdniny. Trvaly od 6 do 15 února.
V říjnu téhož roku se ve škole rozšířila infekční žloutenka. Celkem bylo nakaženo 29 dětí, z toho 11 z první třídy, 14 ze druhé třídy národní školy a 4 děti ze školky.

O vývoji mateřské školy v letech 1955 - 1961 nejsou v kronice žádné zmínky.

Vývoj MŠ V 60. letech

Další zápis pochází až ze školního roku 1962 - 1963. Zde už se nám dostává podrobnějších informací, mimo jiné i o výchovné práci.
Mateřská škola se o něco více rozrostla. K prostorám, které MŠ tehdy využívala patřila třída, herna, kabinet a šatna, která sloužila zároveň i jako umývárna.
Školka byla v provozu od 7. 30 do 12. 50 hod. V sobotu pak do 11. 50 hod. Doba provozu MŠ se každoročně měnila. Postupně docházelo k prodlužování provozu. 
Na mateřské škole začala ve školním roce 1962 - 1963 působit nová ředitelka Ludmila Pořízková. Počet zapsaných dětí v 60. letech se pohyboval kolem třiceti. V průběhu roku však značně kolísal. Hlavně přespolní děti docházely do školky nepravidelně. Nejčastějším důvodem byla zimní nepřízeň počasí. Průměrná denní docházka činila 23 dětí.

Mateřská škola a rodiče

V této době již dobře fungovala spolupráce mateřské školy a rodičů v rámci SRPŠ, tj. Sdružení rodičů a přátel školy. Sdružení každoročně přispívalo mateřské škole finančními prostředky, případně i jinou formou (např. pomoc při organizaci výletů a slavností, příprava pohoštění a odměn pro děti, oprava hraček a pomůcek, úklid školního dvora apod.)
Škola pro rodiče pořádala nejrůznější přednášky, týkající se samozřejmě dětí. Uveďme jenom pár příkladů: O přestupcích našich dětí, O chrupu a jeho včasném léčení, O výchově dětí atd.

Výchovné cíle a práce s dětmi

Hlavním cílem bylo prohlubování individuálního přístupu k dětem v rámci kolektivní výchovy. Další cíle se naplňovaly v dílčích složkách výchovy: v tělesné, rozumové, mravní, výtvarné, hudební a pracovní.
V tělesné výchově se děti převlékaly na cvičení do cvičebních úborů. Kromě rozcviček bylo zařazeno také cvičení na školním dvoře, na hřišti a v přírodě.
Do oblasti rozumové výchovy spadala i výchova jazyková. Učitelky se v prvé řadě snažily o odstraňování řečových vad - procvičovala se správná výslovnost a rozšiřovala se slovní zásoba. Děti pravidelně navštěvovaly logopedickou poradnu v Blansku.
Co se týče mravní výchovy byly děti vedeny k vzájemné pomoci, k samostatnosti, lásce
k vlasti a pracujícím a k sobě navzájem.
Ve výtvarné výchově šlo především o rozvoj dětské fantazie při kreslení i malování. Hudební výchova zahrnovala jak činnosti pěvecké - zpěv národních písní, tak činnosti poslechové, při nichž se využívalo gramoradio, zakoupené z prostředků SRPŠ.

Zdravotní stav dětí

Na mateřskou školu pravidelně docházela odborná lékařka, která prováděla prohlídku dětí. Dbalo se také na prevenci vzniku zubních kazů, proto děti navštěvovaly zubní středisko ve Sloupě. V průběhu let se objevily tyto infekční choroby - spalničky, plané neštovice, příušnice, spála.

Spolupráce se základní devítiletou školou

Děti z mateřské školy, které po prázdninách měly začít chodit do ZDŠ navštívily vždy na konci roku první třídu. Seznámily s novým prostředím a účastnily se části vyučování. Ve spolupráci se ZDŠ se pořádaly nejrůznější besídky, výlety a přednášky pro rodiče.

V roce 1967 vznikly první myšlenky na zřízení mateřské školy s celodenním provozem, protože se značně zvýšil počet matek, pracujících v továrnách v Blansku. Pro takovou školu tehdy ještě nebyly vhodné podmínky a tak se záměr prozatím nemohl uskutečnit.

70. léta

Výrazně se zvýšil počet zájemců a docházku do mateřské školy. Kapacita nestačila. Kulturně - školská komise proto sestavila seznam přijatých dětí. Zapsáno mohlo být pouze 30 dětí, ostatní žádosti byly zamítnuty pro nedostatek místa. Mateřská škola zůstala i nadále jednotřídní s polodenním provozem.

V roce 1971 se začalo projednávat zřízení celodenní školy pro sloučené obce Vavřinec, Veselici a Suchdol.
Ve školním roce 1971 - 1972 ukončila svou činnost na škole dosavadní ředitelka Ludmila Pořízková, která zde působila devět let. Na její místo nastoupila Vladimíra Hrazdírová. Ta ve funkci ředitelky nesetrvala příliš dlouho. Začátkem školního roku 1974 - 1975 ji vystřídala Jana Sotolářová. Když nastoupila na mateřskou dovolenou, správu MŠ vedla paní Jana Malíčková.

Protože děti z okolních vesnic dojížděly autobusem, musel se provoz mateřské školy přizpůsobit dopravním spojům. Bezpečnost dětí během dopravy zajišťovala učitelka. Rodiče si přebírali děti přímo z autobusu.

Výchovné cí1e a práce s dětmi

Výchovná práce se řídila plánem, který byl vypracován na základě sjezdů KSČ. Obsahovala prvky světonázorové a ateistické výchovy. Hlavním cílem zůstalo i nadále vycházet
z individuálních potřeb dětí a zařazovat nové a zajímavější metody práce. Zaměřovala se i na zkvalitnění přípravy dětí na povinnou školní docházku. Zvláštní důraz se kladl na poznávání přírody a na upevňování lásky k vlasti.
Složky výchovy byly doplněny o dopravní výchovu - chůze po silnici, orientace na křižovatce, znalost dopravních značek a dopravních prostředků.
V rámci pracovní výchovy si děti osvojily hygienické návyky, návyky správného stolování a samostatného oblékání. Seznamovaly se s různým přírodním materiálem.
Ve výtvarné výchově se kromě malování a kreslení uplatňovalo i modelování.
Branná výchova učila děti mimo jiné také manipulaci s plynovou maskou.
Při pobytu venku byly děti rozděleny na dvě skupiny. Každé skupině se po celý rok věnovala jedna učitelka, čímž docílily lepšího individuálního přístupu.

Zdravotní stav dětí

Vyskytlo se několik případů vadného držení těla a plochých nohou. Dětem se nevyhnuly ani infekční choroby: plané neštovice, příušnice, u dvou dětí se objevil dokonce zápal mozkových blan.
U dětí se projevila zvýšená kazivost zubů, proto jim byly v průběhu roku denně podávány fluorové tablety proti zubnímu kazu. Jednou týdně se začalo provádět otužování saunováním. Okresní hygienická stanice v Blansku provedla ke konci roku 1976 kontrolu prostor a zařízení MŠ. Na jejím základě se musel opět řešit problém nedostatečnosti prostoru pro počet zapsaných dětí. Maximální stanovená kapacita (15) byla překročena.  

Nová MŠ

V roce 1977 byl místním národním výborem schválen plán výstavby nové mateřské školy s větší kapacitou, která by vyhovovala hygienickým požadavkům. Nová MŠ měla být realizována jako přístavba základní družstevní školy. Stavba byla započata počátkem roku 1977. Dokončení se předpokládalo k 1. 9. 1978. Na její výstavbě se podíleli občané všech sloučených obcí.    .
Provoz na MŠ byl ukončen 14.6. 1978. Slavnostní otevření nové jednotřídní mateřské školy proběhlo dne 1. 10. 1978. Škola konečně po mnoha letech dosáhla celodenního provozu. Do funkce ředitelky se opět vrátila paní Jana Sotolářová. Kapacita MŠ se zvýšila na 35 dětí. V nové školce byla zbudována i kuchyň, kde se vařilo i pro děti ze ZDŠ.

80. léta

Personální obsazení školy ve šk. roce 1980 - 81:

Funkce                                              Jméno

Ředitelka                                       Jana Sotolářová

Učitelka                                          Eva Kaššaiová

Vedoucí stravování                      Jana Havránková

Vedoucí kuchařka                        Eliška  Zatloukalová

Kuchařky                                       Emilie Součková, Miluše Kakáčová

Školnice                                         Anděla Ondroušková

Topič                                               František SoučekV průběhu let se zaměstnanci (zvláště učitelky) hodně střídaly. Za Evu Kaššaiovou nastoupila Radmila Panáčková, kterou vystřídala paní učitelka Reková. Po ní nastoupila Jarmila Jurečková a působila zde až do návratu Evy Kaššaiové.

Dvoutřídní MŠ

V souvislosti s postavením nové budovy základní školy ve Sloupě, ZŠ ve Vavřinci v červnu roku 1982 zanikla. Vznikly tím ideální podmínky pro další rozšíření školy mateřské. Celá budova bývalé ZŠ byla uzpůsobena pro potřeby MŠ. Stavební úpravy a nové vybavení tříd se podařilo dokončit v poměrně krátké době, a to hlavně díky dobré spolupráci s místním národním výborem, se SRPŠ a s ředitelstvím MŠ.
Od školního roku 1982 - 1983 začala mateřská škola fungovat jako dvoutřídní. K docházce bylo zapsáno celkem 70 dětí, přičemž první třídu (pro děti od 3 do Slet) navštěvovalo 35 dětí druhou třídu (pro děti od 5 do 6 let) rovněž 35 dětí.
Školku navštěvovaly děti z Vavřince, Veselice, Suchdolu, Nových Dvoru, Petrovic a Žďáru. Pro děti dojíždějící z Petrovic a Žďáru byla zajištěna zvláštní autobusová linka (v ranních i v odpoledních hodinách).

Rozšíření mateřské školy mělo za následek samozřejmě zvýšení počtu zaměstnanců. V první třídě vyučovala paní ředitelka Jana Sotolářová a paní učitelka Eva Kaššaiová. Ve druhé třídě pak paní učitelky: Karla Matušková a Marie Ondráčková.

V roce 1984 - 1985 došlo k výraznému poklesu zapsaných dětí. Způsobilo to otevření mateřské školy ve Žd'áře a klesající počet narozených dětí. MŠ ve Vavřinci i přesto zůstala nadále dvoutřídní.
První třída byla umístěna v přízemí, kde se nacházela i šatna, umývárny, WC, izolační místnost, herny a pracovny a jídelna.
Druhá třída se nacházela v poschodí. Tam měla své místo i tělocvična, samostatné ložnice, šatna, kabinet didaktické techniky a také ředitelna a sborovna.
Pro pobyt venku a volné hry měla každá třída k dispozici samostatnou, dobře vybavenou školní zahradu. V jedné místnosti v přízemí byla zřízena místní lidová knihovna obce Vavřinec.
V roce 1988 - 1989 musel být snížen provoz jedné třídy pouze na dopolední. Do školky bylo zapsáno pouze 34 dětí, ale kapacita činila 60 dětí, proto se výjimečně přijímaly i děti dvouleté.

Výchovné cí1e a práce s dětmi
V MŠ se pracovalo podle"Pedagogicko - organizačního opatření pro ZŠ a SŠ a školská zařízení" pro daný školní rok vydaném Ministerstvem školství. Hlavní úkoly, kterých mělo být ve výchově dosaženo byly určeny" Souborem hlavních úkolů v odvětví školství okresu Blansko". Učitelky je pak samostatně rozpracovávaly dle "Programu výchovné práce". Rozvíjela se především skupinová práce. Práce ve skupinách vedla k efektivnějšímu předávání poznatků a tudíž i k dosažení lepších výchovných výsledků. Učitelka tak měla možnost poznat do hloubky osobnost dítěte, což je nesmírně důležité pro vhodný individuální přístup a vůbec pro celkový rozvoj dítěte.

MŠ se snažila nadále prohlubovat všechny složky výchovy.
Zvláštní pozornost byla věnována zejména jazykové výchově. Děti se postupně seznamovaly s knihami a časopisy.
Úkoly estetické výchovy byly plněny systémem "Mládež a kultura", který zahrnoval návštěvy divadla, kina, hudebních a loutkových představení a dalších kulturních akcí. Později se úkoly plnily prostřednictvím" Kulturního minima žáka".
V citové výchově byl kladen důraz na vytváření kladného vztahu k rodnému kraji.
Mravní výchova vedla k rozvoji volních a charakterových vlastností, k úctě ke starším lidem a k vytvoření kladných hodnot.
V pracovní výchově si děti osvojily dovednosti sebeobsluhy, dále stříhání, lepení apod.
V rámci tělesné výchovy probíhalo každodenní ranní cvičení, nacvičovaly se spartakiádní skladby. Děti pro pobyt venku využívaly obou zahrad a širokého okolí obce. Na MŠ fungoval též kroužek hudebně - pohybové výchovy.

Jako mimoškolní aktivita bylo zavedeno cvičení rodičů s dětmi. Konalo se jedenkrát za 14 dní v prostorách školní tělocvičny pod vedením paní učitelky. Toto cvičení upevňovalo nejen dětské zdraví, ale i kontakt mateřské školy s rodinou.

V hojné míře se využívalo nerůznějších didaktických pomůcek (např. magnetofon, gramofon, promítací přístroj). Mateřská škola měla připravit děti i na používání elektronických systémů v jejich budoucím životě.
K tomu sloužil "Program vědecko - technického rozvoje a elektronizace ve školství". Podle něj se měly děti učit manipulovat s různými elektronickými hračkami a stavebnicemi.

Spolupráce se ZŠ ve Sloupě

Děti z MŠ před nástupem povinné školní docházky i nadále navštěvovaly první třídu ZŠ a školní družinu. Obě školy si vzájemně zapůjčovaly chybějící pomůcky. ZŠ Sloup umožnila mateřské škole využívat jednou za 14 dní školní bazén. Tak vznikla možnost předplaveckého výcviku. Děti se společně účastnily také nejrůznějších kulturních akcí. 

Zdravotní péče

Dětská lékařka prováděla celkové prohlídky dětí a předškolní prohlídky s očkováním ošetření dětského chrupu zubní lékařkou
spolupráce s ppp v Blansku při posuzování školní zralosti dětí.
spolupráce s logopedickou poradnou v Blansku
spolupráce s okresní hygienickou stanicí - prověřování dodržování hygienických pravidel otužování dětí vodou i vzduchem

90. léta

Počet dětí opět klesl např. v roce 1990 - 1991 docházelo do školy pouze 34 dětí, ne však každý den a po celý rok. Zvýšily se ceny potravin, a tak se samozřejmě musela zvýšit i cena stravování. Některé děti odcházely domů již před obědem, jiné po obědě.
Děti byly dopoledne rozděleny do dvou tříd podle věku. Odpoledne se obě třídy spojovaly a vyučovala pouze jedna učitelka.
Protože počet dětí (25) nestačil na provoz dvou tříd, Školský úřad uzavřel na přechodné období jednu třídu. Od 1. 9. 1991 byla tedy MŠ ve Vavřinci pouze jednotřídní. vedlo to
k redukci počtu pracovníků - byla propuštěna jedna učitelka a jedna správní zaměstnankyně. Prostory si ponechala mateřská škola pro případné pozdější využití. Objevila se ale žádost soukromé firmy o pronájem prostor k výrobním účelům. Místnosti v přízemí byly vyklizeny. Mateřské škole zůstalo poschodí a v přízemí jen jedna šatna a jídelna.

Začátkem školního roku 1994 - 1995 byla znovu otevřena druhá třída MŠ. Jedna třída zajišťovala celodenní provoz, druhá jen polodenní. Třídy byly smíšené. Zapsáno bylo celkem 36 dětí.
Od roku 1997 - 1998 fungovala pro nedostatek dětí zase jen jedna třída.

Právní subjektivita

Právní subjektivita byla Mateřské škole Vavřinec přidělena k 1. 1.1994 Školským úřadem Blansko na základě žádosti paní ředitelky Jany Sotolářové, se souhlasem obecního úřadu a všech zaměstnanců školy. Ředitelka byla zmocněna k výkonu práva povinností souvisejících s pracovně právními vztahy (zákon č. 395/1991 Sb.). Po stránce provozně ekonomické zůstala MŠ podřízená Obecnímu úřadu ve Vavřinci, protože je jejím provozovatelem.
Školský úřad v Blansku zjistil v průběhu roku 1994, že udělení částečné právní subjektivity není v souladu se zákonem (právní subjektivita může být udělena pouze kompletně tzn. i
v oblasti provozně ekonomické), a proto mateřské škole k 1. 1. 1995 udělenou právní subjektivitu opět odebral.

Výchovné cíle a práce s dětmi

Do roku 1989 se pracovalo podle výše uvedených dokumentů. Na jejich základě se vypracoval roční pracovní plán uzpůsoben podmínkám mateřské školy. Po 17. listopadu 1989 došlo (nejen ve školství) k významným změnám. Oslovení "soudružko učitelko" bylo nahrazeno oslovením" paní učitelko". Došlo k uvolnění dosud pevně stanoveného a dodržovaného režimu. 

Cílem bylo vytvořit humánní podmínky pro výchovu dětí. Realizovat v praxi nové předpisy, pohledy a směry v předškolní pedagogice. Podněcovat samostatnost a aktivitu dětí, ale zároveň neopomíjet ani výchovu k vzájemné toleranci, pomoci a kooperaci.
Uspokojovat jejich zájmy a potřeby v oblasti fyzické, psychické i sociální. Stále se dbalo na rovnocenné zastoupení všech výchovných složek.
Do hudební výchovy byly zařazovány činnosti pěvecké, poslechové, hudebně pohybové (spojené s pohybovou improvizací), i činnosti instrumentální.
V osnovách mateřské školy nabývala stále většího významu i ochrana životního prostředí. MŠ se ve školním roce 1994 - 1995 zapojila do projektu "Zdravý životní styl v MŠ".

V letech 1996 - 1998 mateřská škola pracovala podle vlastního projektu "DUHA" . Jeho podstatou byla snaha o praktické užití myšlenek zdravého životního stylu ve výchově. Skládal se ze čtyř hlavních oblastí:

1. Zdraví - pohyb
2. Tolerance - vztahy k lidem
3. Tvořivá aktivita - objevovat a prožívat pocit radosti a štěstí
4. Citové bohatství - citlivé chování a jednání k přírodě živé i neživé a k lidem.

ad 1)    Dětem bylo denně umožněno dostatečné pohybové vyžití dle jejich vlastního zájmu. Zařazovaly se různé hry - sluchové, jazykové, didaktické, námětové a psychomotorické. Prováděla se také relaxační cvičení, tělovýchovné chvilky, sezónní činnosti a vycházky. K obzvlášť oblíbeným činnostem patřily především překážkové dráhy a akrobatická cvičení.

ad 2)    Děti byly vedeny k respektování druhých, ke kamarádství. Učily se, jak se chovat k lidem dospělým, starším a postiženým (v MŠ byl tehdy integrován sluchově postižený chlapec), jak vyjádřit své pocity a samostatně se projevovat. Využívali k tomu her, literárních textů, dramatizace, besed a rozhovorů, které probíhaly individuálně i ve skupinách.

ad 3)    Dětem byl poskytnut prostor pro tvořivé aktivity a činnosti, čímž se rozvíjela hlavně jejich fantazie. Do této oblasti spadaly konstruktivní hry, nejrůznější výtvarné techniky a užití netradičních materiálů. Zkrátka všechno, co nějakým způsobem podněcuje dětskou kreativitu.

ad 4)    Skrze přírodu se děti hodně naučily. Pozorovaly změny v přírodě během roku, sbíraly nejrůznější přírodniny a léčivé byliny. Každodenní vycházky skýtaly dětem velké množství citových a estetických dojmů a nového poznání.

ad 5)    Všechny čtyři okruhy výchovně vzdělávacího programu DUHA se navzájem prolínaly a doplňovaly. Projekt trval tři roky, za tu dobu se podařilo splnit všechny dané cíle.


Zdravotní péče

Pokračovaly pravidelné preventivní prohlídky dětí na lékařském a zubním oddělení ve Sloupě. Z onemocnění se v 90. letech vyskytla spála. Dětem byla nařízena karanténa.

Spolupráce se ZŠ Sloup

Probíhala jako v letech minulých až do roku 1994. Základní škola Sloup se osamostatnila. Nepřála si dále setrvat v jednotné organizaci s mateřskými školami. 

Spolupráce s rodiči

Sdružení rodičů a přátel školy bylo zákonem zrušeno. Spolupráce MŠ s rodiči měla tedy spíše individuální charakter, ale škole i nadále vycházeli vstříc, pokud bylo něco zapotřebí. Na začátku každého školního roku rodiče dostali kompletní informace ohledně koncepce výchovné práce a její plánované realizace.
Dveře školky byly neustále otevřené. Rodiče měli možnost zůstávat se svým dítětem ve třídě do doby, než si úplně zvykne. Mohli se zúčastnit všech akcí školy a kdykoli přijít shlédnout, jak učitelka pracuje s dětmi.

Zajímavost:

Na základě nově vydaného zákona" O státní správě a samosprávě ve školství" byl k 1. 5. 1991 zřízen školský úřad v Blansku.
Došlo k výraznému zdražení zboží. Cena výkresu formátu A4 se zvýšila z původních 0,5 Kč na 2 Kč.


Vývoj mateřské školy po roce 2000

Mateřská škola zůstala od roku 1997 až do současnosti jednotřídní. Počet zapsaných dětí se v posledních třech letech pohyboval kolem 23, z čehož 3 - 4 děti chodily do školky jen několik dnů v měsíci. V roce 2003 - 2004 bylo k řádné denní docházce zapsáno pouze 16 dětí. Jedno navštěvovalo školku nepravidelně.
Státní dotace na mzdy pracovníků se poskytují podle počtu zapsaných dětí. Stejně je tomu i v případě přidělených pracovních úvazků. Proto došlo ke snížení pracovních úvazků (učitelka na 76 %, kuchařka na 75 %, školnice na 75 % a vedoucí školní jídelny na 17 % .

Funkce                                     Jméno

Ředitelka                               Jana Sotalářová

Učitelka                                 Eva Kaššaiová (vede i školní stravování)

Kuchařka                               Emilie Součková

Školnice                                 Hana Kočí
Zaměstnanci
 
Jedná se o profesionální a maximálně sehraný pracovní kolektiv. Ředitelka a učitelka spolu vyučují již 25 let. Jejich mnohaleté zkušenosti s dětmi se kladně odráží ve výchovně vzdělávacím působení.
Paní ředitelka Jana Sotolářová odešla k 31. 8. 2004 do důchodu. Za 30 let svého obětavého působení odvedla pro zdejší mateřskou školu obrovský kus práce.
Na volné místo byl vypsán konkurz na jehož základě byla k 1. 9. 2004 do funkce ředitelky jmenována paní Eva Kaššaiová.

Výchovné cíle a práce s dětmi

Výchovně vzdělávací činnost vychází ze současných trendů předškolní pedagogiky, které směřují hlavně k respektování vývojových zvláštností každého dítěte. Na základě diagnostiky je volen vhodný, citlivý přístup k dítěti. 

Hlavní výchovné cíle:

-    vést děti ke zdravotnímu stylu
-    vychovávat dítě citově bohaté
-    vštěpovat dětem schopnost tolerance
-    vytvářet potřebu tvořivé aktivity
-    rozvíjet vnímavost, poznání a vzájemnou komunikaci

V mateřské škole se uplatňuje uvolněný režim. Dětem se každý den nabízí množství činností v herních koutech. Jsou zastoupeny všechny složky výchovy.
Mateřská škola se účastní různých kulturně výchovných akcí - návštěvy divadelních představení, kina, besed, koncertů, kde děti získávají estetické, hudební, dramatické, ale zejména citové prožitky. Mnoho akcí také sama pořádá např. vánoční besídky, besídky ke Dni matek atd.
Aktivně spolupracuje s rodiči, s mateřskými školami v okolí a také se Základní školou ve Sloupě, kde i nadále probíhá jednou týdně předplavecký výcvik. Pokračuje se také v tradici návštěv prvních tříd.

Mateřská škola je otevřenou institucí, kde se stále něco děje. Za 54 let svého nepřetržitého provozu vychovala mnoho generací. Dětem dávala a stále dává ten správný základ do života. Věřme, že tomu tak bude i časech příštích.

Závěr

Zpracování tohoto úkolu mě v mnohém obohatilo. Odkrývání historie bylo pro mne poutavější už tím, že jsem právě tuto mateřskou školu navštěvovala.


Vypracovala: Hana Němcová, Veselice 67
Rok 2004, Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta
Obor: Speciální pedagogika předškolního věku

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

mobilní aplikace V OBRAZE Google Play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Libor

Zítra má svátek Kristýna

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
středa 24. 7. skoro jasno 23/13 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 22/11 °C
pátek 26. 7. zataženo 25/11 °C

Odkazy

cestovni_ruch
 

regiontourist

cyklo
dopravni_info
kriz_port

Chytré blondýnky radí
web_archiv
logoportalgov

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0