Navigace

Obsah

Obecní úřad Vavřinec

Náves ve Vavřinci v pozadí s Víceúčelovou budovou a ObÚAdministrativním centrem obce je Obecní úřad, jehož budova se nacházív centru místní části  Vavřinec. Je součástí víceúčelové  budovy, v níž je mimo jiné umístěna i jednotřídní Mateřská škola, klubovna SDH Vavřinec, modelářská dílna Technických  sportu Vavřinec a  Knihovna  Vavřinec. Pracovníky obecního úřadu jsou starosta obce Petr Nečas, který je uvolněný pro výkon funkce, dále místostarosta obce Pavel Kunc a účetní Jana Přikrylová a Yvetta Moravcová.

ÚŘEDNÍ HODINY NA OBÚ

 • PO  07:00-12:00  12:30-17:00
 • ST  07:00-12:00  12:30-17:00

 

 

Kontakty

 • Obec Vavřinec, Vavřinec 92, 67913 Sloup
 • Tel.: +420 516 435 414
 • E-mail: obec@vavrinec,cz,
 • IČ: 00281204
 • ID Datové schránky: s9sbisy
 • Č.ú.: 1362351339/0800

 

Co vyřídím na úřadě


Na tomto místě najdete informace o tom, co vyřídíte na obecním úřadě. Vedle uhrazení místních poplatků, které však můžete uhradit i převodem ze svého bankovního účtu  na běžný účet obce,  můžete na úřadě vyřídit i následující záležitosti:  

 • Vidimace  - Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině. Více informací najdete zde.
 • Legalizace - Ověření podpisu nebo kopii či opis někajaké listiny. Více informací najdete zde.
 • Trvalé přihlašování k pobytu - Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu
 • předložit občanský průkaz
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu.
 • Placení místních poplatků
 • Podání žádosti o kácení stromů

 

Kdy je a není nutné podat žádost

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Podklady k žádosti:

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu,
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti.

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

 

 • Žádost o provoz výherních hracích automatů
 • Zábory:

V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Obú použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy. Výši poplatků najdete zde.

Ohlašova TP

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
 

Na Obú Vavřinec je k výkonu činností spojených s Ohlašovnou TP pověřena pí. Jana Přikrylová. Kontaktní spojení na ni je na e-mailu - ucetni@vavrinec.cz nebo t.č. +420 602 548 763.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.


Přihlašovací lístek si můžete stáhnout zde. (PDF; 0,20 MB).


Kdo a za jakých podmínek

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

 

Co musíte předložit

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osob). Mimo povinnost vyplnit přihlašovací tiskopis má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

 

!!! Nesplněním těchto povinností nebude údaj o změně místa trvalého pobytu zaevidován. !!!

 


Zrušení místa trvalého pobytu

Na úseku ohlašovny trvalého pobytu jsou také řešeny návrhy oprávněné osoby na zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případech, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho část.

Majitel domu, bytu či uživatel bytu (nájemce) může zjistit, které osoby jsou v jeho domě (bytě) přihlášeny k trvalému pobytu, podá-li písemnou žádost o sdělení této informace na ohlašovně trvalého pobytu. K žádosti je nutno přiložit výpis z katastru nemovitostí (případně nájemní smlouvu) a po úhradě správního poplatku 50 Kč za každou stránku budou požadované údaje poskytnuty. Pokud občan požádá o poskytnutí těchto údajů ohlašovnu osobně, bude mu písemná informace vydána na počkání. Zjistí-li občan, že v jeho objektu jsou neoprávněně přihlášeny osoby, je oprávněn podat návrh na zrušení údaje o místu jejich trvalého pobytu . Podáním návrhu je zahájeno správní řízení. K ústnímu jednání je předvolán jak navrhovatel, tak i osoba, jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen. Pokud osobě, jejíž adresa má být zrušena, nesvědčí žádné užívací právo k objektu a tento objekt neužívá - nebydlí zde, pak je výsledkem správního řízení rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a přidělení tzv. úřední adresy, což je sídlo ohlašovny - Vavřinec 92. Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je upraveno v zákonu č.133/2000 Sb., v platném znění a ve správním řádu.

CzechPoint

Czech POINT poskytuje vydávání těchto ověřených výstupů z registrů veřejné správy:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Postup vydání ověřeného výpisu

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Potřebné informace o jednotlivých výstupech

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát:

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
 • o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč

Vyhledávání v katastru nemovitostí a seznam katastrálních úřadů:

 

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát IČ obchodní organizace.

I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Webový portál obchodního rejstříku:

 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel, potřebujete znát pouze IČ obchodní organizace.

I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další stranavýpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Webový portál registru:

 

4. Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.

Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání na pracovišti Czech POINT. Další poplatek se vybírá dle druhu podání.
 

6. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Tento výpis umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. 

I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další stranavýpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.


7. Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). 

I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další stranavýpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
 

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.


8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. 

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.
 

I v tomto  případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další stranavýpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

mobilní aplikace V OBRAZE Google Play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Libor

Zítra má svátek Kristýna

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
středa 24. 7. skoro jasno 23/13 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 22/11 °C
pátek 26. 7. zataženo 25/11 °C

Odkazy

cestovni_ruch
 

regiontourist

cyklo
dopravni_info
kriz_port

Chytré blondýnky radí
web_archiv
logoportalgov

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0